Nog even over de enquête

Beste Statenkwartierders,

De afgelopen drie jaar is er onderzocht welke opvatting en enthousiasme er is in onze wijk om een alternatieve (in plaats van aardgas) vorm van energie voor het Statenkwartier te vinden en benoemen. Daar is door een enthousiaste groep onder leidng van Buurtenergie Statenkwartier (BES) jarenlang veel tijd en energie in gestoken. Dat heeft, uiteraard, de discussie hierover in onze mooie wijk aangezwengeld. Hoe vaak ik wel niet mensen heb gesproken die daardoor over duurzaamheid zijn gaan nadenken,  en daardoor hun steentje zijn gaan bijdragen.
Dit heeft allemaal geresulteerd in wijkbijeenkomsten en vele gesprekken, en last but not least, in een enquête. Een enquête die bij u allemaal moest polsen hoe u hier, als Statenkwartierder, tegenover staat. Uit de enquête is gebleken dat een zeer royale meerderheid (meer dan 70%) op dit moment een pas op de plaats wil maken, en even wil afwachten. Dat is een duidelijk antwoord, en dat zal door de initiatiefnemers ook aan alle kanten gerespecteerd worden, zo is mij verzekerd!
Deze uitslag zal dan ook leidend zijn in het wijkenergieplan (WEP) dat 18 november in concept klaar is, en dat op 25 november middels een ZOOM vergadering besproken zal worden. Want, of je nu voor of tegen bent, het is wel goed en juist om hierover gezamenlijk te spreken en om uw input te leveren voor een breed draagvlak van het WEP binnen onze wijk. Enorm jammer dat dit niet live kan vanwege Corona, maar een vergadering op afstand is een prima vervanging.
Als voorzitter van het wijkoverleg hoor en lees ik over ophef rond de enquête, en welk vervolg dit heeft. Laat ik hier duidelijk zijn: er gebeurt in het Statenkwartier niets totdat er een insteek is die voor een overgrote meerderheid acceptabel is.
Ik mag dan ook hopen dat alle verhitte mails etc voor nu weer kunnen afkoelen, want als voorzitter van het wijkoverleg heb ik net geschetst hoe wij allemaal hier verder mee om zullen gaan.
Dan rest mij nog de hoop uit te spreken dat u allemaal deze nare Coronatijd gezond en wel doorkomt, en dat de gezamenlijkheid en verbondenheid die het Statenkwartier kenmerkt een belangrijke gezamenlijke deler blijft!

Met vriendelijke groet en tot spoedig ,

Marjolein de Jong
Voorzitter wijkbestuur Statenkwartier

2 antwoorden
 1. Peter Loeven zegt:

  Beste Marjolein,

  In bovenstaand bericht spreek je de hoop uit “dat alle verhitte mails etc. voor nu weer kunnen afkoelen”. We weten niet waarop je doelt, maar als het gaat om uitingen van Aardgasblij & sympathisanten, besef dan dat je ons niet kalmeert maar juist aanzet tot actie.
  De oorzaak voor de weerstand verdwijnt namelijk niet. Integendeel, in je oproep bevestig je en legitimeer je zelfs dat Statenwarmte ijzerenheinig doorgaat met het produceren van een Wijk Energie Plan (WEP) van, voor, door en namens het Statenkwartier.

  Het wettelijk en bestuurlijk kader (onder meer Wet Collectieve Warmtevoorziening en Stedelijk Energieplan) voor een WEP is onvoldragen.
  Voorts is er geen noodzaak om thans stante pede een WEP te maken. Waarom die haast? Waarom zou juist het Statenkwartier met zo veel beperkingen voor een aardgasloze toekomst nu als 1e in Den Haag, en wellicht zelfs heel Nederland, een WEP moeten hebben? Niet nodig.

  Bovendien heeft de titel WEP een formele status. En die formele status straalt af op de in een WEP aangedragen opties voor een alternatieve energievoorziening, hoe onzinnig ook. Dat is precies wat we niet willen. Uit de meningspeiling is immers gebleken dat de opties die Statenwarmte voorstelt, als zij al realistisch zouden zijn, geen draagvlak hebben in de wijk. We willen geen proefkonijn zijn voor risicovolle experimenten met ons wooncomfort en woonlasten.

  Samengevat: een WEP kan nu niet; het hoeft nu niet en de wijk wil het nu niet!

  Waarom blijft Statenwarmte dan toch doordrammen?
  Als het zo zou zijn als jij suggereert, dat het WEP niet meer inhoudt dan de conclusie dat de wijk de voorgestelde opties niet ziet zitten, dan is dat WEP niet nodig. Dan wordt het een inhoudsloos geschrift. Die conclusie kan ook wel op een (half) A4tje.
  Wellicht dat (personen binnen) Statenwarmte en Buurtenergie Statenkwartier (BES) verantwoording willen afleggen over besteding van de genereuze gemeentelijke subsidiestromen die zijn verstrekt. Ook daarvoor is geen zogenaamd door de wijk opgesteld WEP nodig. En al helemaal geen ZOOM-presentatie voor de wijk. Dat kan prima in een beknopte, feitelijke opsomming van uitgevoerde activiteiten, gericht aan alleen de subsidiegever. Uiteraard wel zorgen dat zo’n opsomming niet kan worden uitgelegd als een WEP of bijdrage daaraan.

  Het zou Statenwarmte sieren als men afziet van de productie en presentatie van een WEP op 18 respectievelijk 25 november. Gezien de statutaire taak van het wijkoverleg om de belangen van het Statenkwartier en zijn inwoners te behartigen ligt het voor de hand dat het bestuur van het wijkoverleg bij BES en Statenwarmte aandringt op zo’n wijze stap.

  Wij vertrouwen erop dat het terugtreden van Statenwarmte een frisse start biedt voor een constructieve benadering van een duurzamer energievoorziening met het belang van het Statenkwartier en zijn inwoners als uitgangspunt. Dat zou uiteindelijk kunnen resulteren in een Wijk Energie Plan. Wij dragen daar graag het onze aan bij. Zie: http://www.aardgasblij.nl.

  Met groet,
  Aardgasblij,

  Wim Kokxhoorn,
  Peter Loeven.

  Beantwoorden
 2. Laurence Ford zegt:

  11 november 2020
  Beste Marjolein,

  Veel dank voor uw brief van 4 november.

  U schrijft dat de uitslag van de meningspeiling leidend zal zijn bij het opstellen van het wijk-energieplan, dat op 18 november in concept klaar is en op 25 november middels een ZOOM vergadering besproken zal worden. Dat lijkt mij duidelijk, maar mij is niet duidelijk, wat verder de bedoeling van de ZOOM vergadering is:
  (1) Is het een vergadering onder voorzitterschap van het wijkbestuur, waarbij Statenwarmte de gelegenheid krijgt een concept wijkenergieplan en de resultaten van de meningspeiling te presenteren? Krijgt de vergadering dan de gelegenheid commentaar te leveren op het concept wijkenergieplan?
  [Vindt vervolgens over het concept, waarin het eventuele commentaar van de vergadering is verwerkt, nader overleg met de gemeente plaats en wordt daarna het wijkenergieplan definitief opgesteld en bij de gemeente ingediend?]
  (2) Of is het een vergadering als onder (1), met dien verstande dat uiteindelijk de vergadering beslist of een wijkenergieplan definitief wordt opgesteld en – zo ja – of dat plan bij de gemeente wordt ingediend?
  (3) Of is het een vergadering als onder (1) of (2), met dien verstande dat ook andere voor het Statenkwartier relevante onderwerpen op de agenda staan, aangezien er dit jaar nog geen vergadering is geweest?
  Kortom, wat is de bedoeling van de ZOOM vergadering van 25 november?

  In augustus / september heb ik enkele bewoners gevraagd, wat zij vonden van het plan om vóór eind 2020 voor het Statenkwartier een wijkenergieplan op te stellen, dat zou zijn gebaseerd op de aanleg van een warmtenet als collectieve warmtevoorziening. Zonder uitzondering antwoordden zij: “Ach, het zal zo’n vaart niet lopen.”
  Het is mij niet bekend of – en zo ja, door wie – met de gemeente harde afspraken zijn gemaakt over een vóór eind 2020 op te stellen wijkenergieplan. In mijn notities van 30 september en 2 november, die ik ook aan het wijkbestuur heb gezonden, kom ik tot de conclusie dat het niet verstandig is om vóór eind 2020 een wijkenergieplan voor het Statenkwartier op te stellen en bij de gemeente in te dienen, en wel om de volgende redenen:
   Het Stedelijk Energieplan is er nog niet. Op 17 april heeft de wethouder van Duurzaamheid en Energietransitie het ontwerp Stedelijk Energieplan aan de voorzitter van de Commissie Leefomgeving gezonden. In het Stedelijk Energieplan wordt de energiekansenkaart opgenomen, waarop te zien is welke energieoplossingen in een wijk toegepast kunnen worden. Deze kaart is nodig voor het opstellen van de wijkenergieplannen, waarin staat welke energiebronnen voor de wijk het meest geschikt zijn en in welk tempo de wijk naar duurzame energie overgaat. Het Stedelijk Energieplan wordt op 3 december door de Commissie Leefomgeving besproken.
  Conclusie – Het is niet verstandig om zonder kennis te hebben kunnen nemen van het (definitieve) Stedelijk Energieplan een wijkenergieplan op te stellen.
   De Wet collectieve warmtevoorziening is er nog niet. Naar het zich laat aanzien gaat deze wet, waarvan het ontwerp in juli in internetconsultatie is gegaan en waarop meer dan 100 zienswijzen zijn ingediend, bepalen wat met betrekking tot een warmtenet als collectieve warmtevoorziening de rechten en plichten van gemeente, warmtebedrijf en bewoners zijn. Bewoners kunnen aangeven niet op een warmtenet aangesloten te willen, maar moeten dan wel aantonen, dat het alternatief, waar zij voor kiezen, voor wat betreft energiezuinigheid en bescherming van het milieu tenminste gelijkwaardig is aan de aansluiting op het warmtenet, waarbij gas (aardgas, hernieuwbaar gas of waterstof) als alternatief geen optie is, omdat bij de aanleg van het warmtenet het gasnet wordt verwijderd. Het is de bedoeling dat de Wet collectieve warmtevoorziening op 1 januari 2022 in werking treedt.
  Conclusie – Het is niet verstandig om zonder kennis van de inhoud van de Wet collectieve warmtevoorziening een wijkenergieplan op te stellen, dat is gebaseerd op de aanleg van een warmtenet als collectieve warmtevoorziening.
   In het Klimaatakkoord is bepaald dat de gemeente vóór eind 2021 een Transitievisie warmte moet opstellen, waarin de wijkenergieplannen zijn opgenomen van de wijken, waar de gemeente in de periode tot 2030 mee aan de slag gaat. De gemeente moet de Transitievisie warmte in ieder geval elke vijf jaar actualiseren. De gemeente moet de volgende Transitievisie warmte dus vóór eind 2026 opstellen. Daarin moeten de wijkenergie-plannen zijn opgenomen, waar de gemeente in de periode tot 2035 mee aan de slag gaat. En zo verder.
  Conclusie – Op grond van het Klimaatakkoord is de gemeente niet verplicht om in de vóór eind 2021 op te stellen Transitievisie warmte een wijkenergieplan voor het Statenkwartier op te nemen.

  Uit de meningspeiling volgt dat meer dan 70% van de respondenten heeft gekozen voor scenario D (“Wachten, later een besluit nemen”). U schrijft dat deze meerderheid “op dit moment een pas op de plaats wil maken, en even wil afwachten”.
  Misschien willen sommigen dat. Misschien vinden anderen dat voorkomen moet worden dat nu voor een alternatief wordt gekozen, dat op de korte termijn optimaal schijnt, maar dat op de lange termijn niet is. En misschien vinden weer anderen dat het raadzaam is om – bijvoorbeeld – nader te onderzoeken op welke termijn waterstof in voldoende hoeveelheden beschikbaar is voor gebruik in het Statenkwartier. In dat kader zou lering getrokken kunnen worden uit de ervaringen van de gemeenten, die in de tweede ronde van de Proeftuinen aardgasvrije wijken zijn opgenomen en gekozen hebben voor waterstof als energiebron. En het zou ook de moeite waard kunnen zijn om te onderzoeken of de ervaringen die worden opgedaan met de installatie, die op een 13 km uit de kust van Scheveningen gelegen platform wordt of al is geplaatst om zeewater met groene stroom om te zetten in waterstof, van betekenis kunnen zijn voor de energievoorziening van het Statenkwartier.

  Alles overziend ontbreekt cruciale informatie om vóór eind 2020 in een voor het Statenkwartier op te stellen wijkenergieplan aan te geven, welke energiebronnen het meest geschikt zijn en in welk tempo het Statenkwartier over zal gaan op schone energie. Bovendien is daar ook geen noodzaak toe.
  Om tot een door het Statenkwartier breed gedragen wijkenergieplan te komen, moet nog veel gedaan worden.

  Als bij het wijkbestuur en/of het bestuur van Buurtenergie Statenkwartier de behoefte bestaat om bewoners en gemeente te informeren over de activiteiten van de afgelopen jaren met betrekking tot de energietransitie en over de resultaten van de meningspeiling, dan ligt het voor de hand om dat niet te doen in de vorm van een wijkenergieplan, maar in de vorm van een voortgangsrapportage.

  Met vriendelijke groet,
  Laurence Ford
  lwjford@xs4all.nl

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.