Betaald parkeren Statenkwartier: UPDATE

Zoals op de wijkvergadering van woensdag 22 november jl. werd gemeld, is vanuit het Wijkoverleg Statenkwartier bij brief van 13 november jl. wederom bestuurlijke aandacht gevraagd voor betaald parkeren in onze wijk. Dat betreft zowel de procedure als de voorgenomen regeling.

Directe aanleiding was dat, in tegenstelling tot de gemeentelijke berichten tot dan, wel degelijk meerdere aanpassingen in het beoogde parkeerregime mogelijk blijken en ook zijn doorgevoerd, nb op verzoek van belanghebbenden. In onze wijk betreft dat de aanpassing van de norm voor bedrijfsauto’s. Die is van 1 parkeerplaats op 5 voltijdwerknemers na protest van belanghebbenden bijgesteld naar 1 op 2 voltijdwerknemers. Zelfs in de eerste helft van november was daar kennelijk nog volop mogelijkheid toe.

Voor het Wijkoverleg was deze recente nieuwe informatie (de gemeentelijke brief met betrekking tot de verruiming van de norm voor vergunningen tbv bedrijfsauto’s dateert van 10 november jl.) aanleiding direct een brief te schrijven naar de eerstverantwoordelijk wethouder. Wanneer op de navolgende tekst klikt wordt deze brief gedownload op uw computer: brief betaald parkeren Statenkwartier 13-11-17

Tot op heden (26 november) hebben wij nog geen gemeentelijke reactie ontvangen.

Wij houden u uiteraard op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en hopen de reactie van de wethouder zo spoedig mogelijk hier te kunnen publiceren.

Met vriendelijke groet,

Wijkoverleg Statenkwartier

UPDATE

Donderdag 14 december jl. ontvingen wij na een telefonisch verzoek op deze dag onderstaande reactie van de wethouder op onze brief, zie de cursief weergegeven tekst:

Hierbij reageer ik op uw brief van 13 november. Het spijt mij dat het antwoord niet eerder uw richting is uitgekomen. Ik meende dat het al twee weken geleden naar u was toegestuurd, maar om een mysterieuze reden is dat blijkbaar niet gebeurd.

In uw brief stelt u een aantal zaken aan de orde omtrent de invoering betaald parkeren in het Statenkwartier.
U geeft aan dat er tegenstrijdige ambtelijke berichten zijn en er geen overleg heeft plaatsgevonden over de parkeerregelingen in het Statenkwartier. Ik betwist dit ten stelligste. Mijn ambtenaren hebben te allen tijde de lijn uitgedragen zoals die door mij en het college zijn opgedragen. Wel is het zo dat bij het Raadsdebat van 12 oktober er enkele moties zijn aangenomen die tot wijzigen leidden in de aanvankelijke voorstellen. Mijn ambtenaren kan dit niet worden verweten. Zij hebben nadat de Raad heeft gesproken, getracht de wijzigingen zo goed mogelijk te verwerken en de communicatie daarop aangepast.
Er is met betrekking tot de regeling wel degelijk overleg geweest met het Wijkoverleg Statenkwartier. Een delegatie van het bestuur is bij mij aan tafel geweest en ambtelijk is er meermalen contact geweest met leden van uw bestuur. Ten tijde van deze overleggen is er mijns inziens nooit sprake geweest van “impasses” tussen het wijkoverleg Statenkwartier en de gemeente en ook waren er geen onbespreekbare zaken. Integendeel, ieder onderwerp was bespreekbaar. Daarnaast is er gesproken met de BIZ’zen van de Frederik Hendriklaan en Aert van der Goesstraat. Op verzoek van deze partijen is de parkeerregeling (in een vroegtijdig stadium) aangepast.

Het aantal bezoekersuren is gebaseerd op het aantal uren parkeerbelasting. Voor vergunninggebied Scheveningen is dit, naar aanleiding van een aangenomen motie van de Raad, met 10% verhoogd ter compensatie van het verhoogde uurtarief van € 3,50. Aangezien het uurtarief in vergunninggebied Geuzen- Statenkwartier het reguliere tarief van € 1,70 per uur bedraagt, gelijk aan overige woonbuurten in Den Haag, is er mijns inziens geen aanleiding om hier extra uren toe te voegen aan de bezoekersregeling.

U wijst erop dat de parkeerregeling in het aangrenzende gebied wijzigt naar een starttijd om 18.00 uur. Dit is niet het geval. Slechts de straten in de directe omgeving van de havens krijgen een regime vanaf 18.00 uur. In de straten die direct aan het Staten- en Geuzenkwartier grenzen verandert de regeling niet. Zoals ik hierboven aangaf, zijn deze wijzigingen het gevolg van aangenomen moties van de Raad.

Zoals u uit bovenstaande kunt opmaken kan ik op dit moment niet ingaan op uw verzoeken. Wel kan ik met u afspreken dat het wijkoverleg Statenkwartier betrokken wordt bij de tussentijdse, beknopte evaluatie in het eerste kwartaal van 2018.

Met vriendelijke groet,

Tom de Bruijn

Secretariaat Wethouder Tom de Bruijn
Silvia Meerloo & Jacqueline van der Deijl
Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu
Tel. (070) 353 2650 – (070) 353 2657
secretariaatFVVM@denhaag.nl

Gemeente Den Haag
Bestuursdienst
Postbus 12600
2500 DJ Den Haag
www.denhaag.nl

Tot zover de reactie van de wethouder. Het blijft als het gaat om de inhoud van het gevoerde overleg een “welles nietes”. Er heeft inderdaad overleg plaatsgevonden, maar niet over de zaken die ons waren toegezegd: tarieven en tijdsduur betaald parkeren. Bovendien blijft het vreemd dat aanpassingen mogelijk waren op het laatste moment maar ons steeds te verstaan is gegeven dat eea onmogelijk was. De aandacht gaat nu derhalve uit naar de geplande evaluatie.

42 antwoorden
 1. Bert zegt:

  Deze brief aan de wethouder verwoordt zeker niet mijn mening: als dit regime wordt ingevoerd wordt onze wijk een P&R voor avondevenementen in Scheveningenhaven en -bad met het bijbehorend zoekverkeer voor het laatste vrije plekje. De brief zal wel afkomstig zijn van bewoners die in straten wonen die het verst van de haven en kust afliggen.

  Beantwoorden
 2. Eindredacteur zegt:

  Er is, zo lees ik in de brief, gekeken naar de uren die nadrukkelijk overlast kunnen geven op nagenoeg iedere dag van de week. Dat is vooral het geval met strandbezoek en parkeren door werknemers die elders in de stad hun werkplek hebben. U merkt terecht op dat er ook avondevenementen in de kuststrook zijn die zeer veel publiek trekken. Maar die zijn (in ieder geval vooralsnog) veeleer incidenteel (denk bijvoorbeeld aan de vuurwerkdagen) dan structureel, nagenoeg iedere dag. Mocht dat zich anders gaan ontwikkelen dan is de evaluatie over een jaar een uitgelezen moment om een en ander bij te stellen. Overigens is uit de recente plaatsing van de borden met de tijden voor betaald parkeren (overwegend 13.00 – 24.00 uur) al op te maken dat de gemeente kennelijk niet van zins is om thans de tijden voor betaald parkeren nog aan te passen.

  Beantwoorden
 3. Taco zegt:

  Deze brief verwoordt ook zeker niet mijn mening. Ik wacht nog op het moment dat het Wijkoverleg ook het gebied Willem de Zwijgerlaan – Kranenburgweg – Van Boetzelaerlaan echt in aanmerking gaat nemen. Hier is JUIST overlast tussen 18.00 en 24.00 omdat dan tweede autos en busjes uit Duindorp en Duinoord hier geparkeerd worden, overdag is er dan weer geen kip te bekennen. Bekijk het eens wijkbreed…

  Ik kan er niet over uit dat dit soort standpunten richting de gemeente gepresenteerd wordt alsof er namens de bewoners wordt gesproken, er is ons niets gevraagd vanuit het Wijkoverleg (wat het bestuur zelf ook bevestigd heeft tijdens de laatste vergadering). Ik heb waardering voor de vrijwilligers, maar soms moet men ook tegen de gemeente durven zeggen dat deze manier van vertegenwoordiging niet werkt. Nu maakt de gemeente hier misbruik van door te stellen dat men met bewoners overleg gevoerd heeft.

  En ten aanzien van de bezoekersuren: alleen Centrum en Scheveningen hebben meer uren aangezien ze daar ook meer uren betaald parkeren hebben.

  Beantwoorden
 4. Frans en Inez van Maanen zegt:

  Vreemde redenering van de heer Bekkers, als hij spreekt namens het Statenkwartier. Bij ons op de Willem de Zwijgerlaan is het juist omgekeerd. Vanaf 5 uur is het nog moeilijk een parkeerplaats te vinden en overdag is er juist nog ruimte genoeg, althans tot nu toe. De bevolkingsdichtheid in onze en de aan ons grenzende wijken neemt toe (splitsen van woningen, woningen Norfolk gebied en Verhulstplein).De tijd zal het leren. Meer overleg met andere aangrenzende wijken zou zowiezo handiger zijn geweest.

  Beantwoorden
  • Eindredacteur zegt:

   Tav Frans en Inez van Maanen: Ik wil van u aannemen dat het ’s avonds op de Willem de Zwijgerlaan vanaf 17.00 uur erg lastig is om een parkeerplaats te vinden, ook al is mijn ervaring dat dit overdag niet minder is. Echter: de parkeerdruk in de avond wordt overwegend veroorzaakt door onze wijkbewoners zelf die terugkeren van hun werk.

   Beantwoorden
   • Taco Mooren zegt:

    Dat is dus niet onze ervaring. Inderdaad is een groot deel bewoners, maar het zetje wordt gegeven door niet-bewoners die gratis komen overnachten.

    Waar het om gaat is dat er geen overleg met bewoners is, maar dat het college het overleg met Wijkoverleg wel gebruikt als smoes om de gemeenteraad zoet te houden. Dat moet het Wijkoverleg zich realiseren of in ieder geval aangeven in haar brieven dat er geen steun of ruggespraak met bewoners is geweest.

    Beantwoorden
   • Grf zegt:

    Het is ook niet zo raar dat het ’s avonds drukker is met auto’s; veel mensen werken beiden om de huizen van deze buurt ook te kunnen blijven betalen. Daarbij, waarom is een tweede vergunning een veelvoud t.o.v. de eerste vergunning?

    Zoals op de informatieavond door een beleidsmedewerker van de Gemeente is aangegeven is het bedoeld om de doorstroming te bevorderen. Men wil dit oplossen met betaald parkeren in in de wijken Statenkwartier en Geuzenveld. Echter werd er ook bevestigd dat de rondweg niet werkt en dat de veroorzaker is van het vaststaan. Op de vraag waarom dan betaald parkeren was het antwoord dat ze toch iets moesten doen om aan de uitingen van onbereikbaarheid tegemoet te komen.

    Beantwoorden
    • Taco Mooren zegt:

     Ik ben het zeker met u eens. Waar het om gaat is dat het Wijkoverleg met deze brief verzoekt om betaald parkeren alleen overdag terwijl bepaalde delen juist in de avonduren problemen hebben. Vanaf 13u is bij mij niet nodig maar ik vind het wel een aardig compromis voor de buurt.

     Beantwoorden
  • Ton Verbeek zegt:

   Op 22 November vertelde gemeente ambtenaren dat de gemeente zonder draagvlak betaald parkeren invoert als de bezettingsgraad tegen de 100% is.
   De brief van het Wijkoverleg geeft aan dat de gemeente niet consistent is geweest en dat er ruimte moet komen voor wensen van bewoners.
   In plaats van onderlinge discussie (eens/oneens) zouden we kunnen proberen tot een gezamenlijk standpunt te komen.
   Uit de brief en reacties blijkt dat zowel overdag als ’s avonds er auto’s van buiten de wijk worden geparkeerd.
   Betekent dat 24 uur betaald parkeren in het Statenkwartier?

   Beantwoorden
   • Taco Mooren zegt:

    We moeten inderdaad samen een oplossing zoeken, maar de eenzijdige brief helpt daar natuurlijk niet bij. Dat is het hele punt.

    Met de inconsistentie ben ik het helemaal eens!

    Beantwoorden
 5. Frans en Inez van Maanen zegt:

  Tijdens de vergadering van het wijkoverleg kwam naar voren dat er voldoende parkeerruimte is in het Statenkwartier en niemand ergens last van heeft. Dat klopt niet, op de Willem de Zwijgerlaan komen er straks, volgens tekening, zelfs15 parkeerplaatsen bij.

  De Willem de Zwijgerlaan is het afvalputje van het Statenkwartier waar straks nog meer blik komt te staan ten faveure van de Fred. De Willem de Zwijgerlaan mag geen parkeerterrein worden en zeker niet het gedeelte tussen van Boetzelaerlaan en Kranenburgweg . Zie onze wensenlijst op faceboek ‘W. de Zwijger spreekt’

  Beantwoorden
  • Eindredacteur zegt:

   De specifieke wensen vwb het gedeelte tussen Van Boetzelaerlaan en Kranenburgweg zijn door het Wijkoverleg Statenkwartier dit najaar ingebracht in het overleg met de gemeente over de herinrichting van de straten. Wij zijn thans ook benieuwd wat met deze wensen is / wordt gedaan door de gemeente. Op 6 december is er een nieuw overleg en zullen we dit gedeelte van de Willem de Zwijgerlaan zeker (wederom) onder de aandacht brengen. Het is dus zeker niet zo dat dit stuk van de Willem de Zwijgerlaan geen aandacht heeft bij het Wijkoverleg. Integendeel.

   Beantwoorden
    • Eindredacteur zegt:

     Helaas niet. De vergadering van 6 december bleek helemaal in het licht te staan van het kiezen van varianten voor de bestrating van de winkelstraten. Deze varianten zullen, zoals het zich nu laat aanzien, in het eerste kwartaal 2018 in proefstukken worden gelegd op de Fred. Er is ons vanuit de gemeente verzekerd dat het op een later tijdstip behandelen van de verschillende uitwerkingsopties van de straten (waaronder het door u genoemde gedeelte van de Willem de Zwijgerlaan) geen invloed heeft op de mate van beïnvloedbaarheid. Een en ander neemt niet weg dat wij op de eerstvolgende klankbordgroepvergadering van 11 januari wederom aandacht zullen vragen voor dit onderwerp.

     Beantwoorden
 6. Margaret Preston zegt:

  Als bewoner van de Willem de Zwijgerlaan, gedeelte tussen de van Boetzelaerlaan en de Kranenburgweg, ben ik helemaal met Taco en Frans/Inez eens. Ik zit nu, 15 uur, uit het raam te kijken, en er is ruimte zat op de laan, zowel langs de stoep als op het middenpad. ‘s-avonds is het een heel ander beeld, met autos en bestelbussen van buiten de wijk.
  Ook met mijn buren eens, dat er absoluut geen overleg met ons heeft plaatsgevonden.

  Beantwoorden
 7. Ina Liebich zegt:

  Als bewoner een buurvrouw sluit ik me helemaal aan bij wat er door Taco, Frans, Inez en Margaret is geschreven. Het parkeerprobleem in ons gedeelte van de Willem de Zwijgerlaan is er vooral in de avond, na 18 uur! Straks gaan wij bewoners een jaarlijks parkeerbedrag betalen en kunnen onze auto nog steeds niet kwijt als je ’s avonds (laat) naar huis komt. (omdat autos en bestelbusjes van buiten de wijk bij mij voor de deur gratis parkeren) Ik werk in een ziekenhuis met vaak late diensten en weet waar ik het over heb! Dus: laat het zo als het nu op het bord staat!!!! (betaald parkeren tot 24 uur!!!)

  Beantwoorden
 8. Trudy Vos-Hesp zegt:

  L.S. De goede bedoelingen van de heer Bekkers ten spijt, heb ik toch de indruk dat hij bij een ander bewonersgroep binnen het Statenkwartier op bezoek is geweest.
  Ik woon zelf op de Willem de Zwijgerlaan tussen Boetzelaerlaan en Kranenburgweg en zie dus elke ochtend vele grote en kleinere busjes vertrekken naar de diverse werkzaamheden. Dezelfde busjes komen na 17.00 weer parkeren bij ons voor de deur op de middenberm. In een paar uurtjes is dan de hele middenberm volgeparkeerd,, worden er halsbrekende toeren uitgehaald om nog tussen 2 dikke bomen een hele dikke bus te proppen. Als ik s avonds thuis kom met mijn kleine autotje van bezigheden elders, dan kan ik echt nergens mijn eigen auto meer kwijt. Ik wijk dan uit naar de Vogelwijk omdat de hele omgeving staat volgeparkeerd. Mijn voorstel is: betaald parkeren met ingang van 18.00 uur tot 24.00 uur

  Beantwoorden
 9. Bert zegt:

  Al deze reacties laten zien dat de brief van het wijkoverleg niet namens de wijk is geschreven maar door wijkbewoners met een beperkte kennis van zaken. Het waterbedeffect aan de rand van wijk is veel groter dan ingeschat. Als voorbeeld: het aantal parkeerplaatsen in het Geuzenkwartier is zoals bekend te klein en daardoor parkeren die bewoners ook op de WdZ en de van Boetz. en vervolgens moeten die bewoners ’s avonds weer verder de wijk in met hun auto enz. Overdag echter is er in die straten voldoende parkeerruimte. Dus zou het parkeervenster daar juist van 18:00 tot 24:00 uur mogen zijn, volkomen in tegenstelling met de mening van het wijkoverleg. Die tijden zijn ook beter voor onze senioren in het Statenkwartier, er zijn dan geen barrières voor het bezoek aan hen en dat is van belang in de bestrijding van de eenzaamheid en ook voor de mantelzorg.

  Beantwoorden
 10. Margaret zegt:

  Het Geuzenkwartier valt in dezelfde parkeerzone als de WdZ en zal dus alle recht blijven houden om hier te parkeren. Wel zullen we een paar “buiten de wijk” parkeerders kwijt raken, maar veel verbetering van parkeerdruk zal er niet zijn. Parkeergeld gaat dus alleen naar de koffers van de Gemeente zonder verlossing van het parkeerdruk.
  Nogmaals, parkeervenster moet teruggebracht worden tot 18.00 tot 24.00 uur.
  Wat zijn trouwens de uur tarieven, ze staan niet op de meters aangegeven?

  Beantwoorden
 11. Ton Verbeek zegt:

  http://mediablend.nl/denhaag/parkeren/os/den_haag_parkeren_os.html
  Op deze site staat informatie over betaald parkeren in andere Haagse wijken.

  De meeste bewonersgebieden hebben betaald parkeren van 18 – 24 uur of 13 – 24 uur.
  Dat ondersteunt de reacties van bewoners van de Willem de Zwijgerlaan.
  Een voorstel voor betaald parkeren van 9 – 18 uur in het Statenkwartier past niet in het huidige beleid van de gemeente. Betaald parkeren van 9 – 17/18 uur geldt namelijk voor winkelgebieden en niet voor bewonersgebieden.

  Beantwoorden
  • Bert zegt:

   Dit is precies het verschil tussen het standpunt van het ‘wijkoverleg’ en de reacties hierboven: het wijkoverleg beschouwt deze wijk als winkelgebied rondom de Fred. In de zijstraten van de Fred hebben die bewoners dan ook veel last overdag en die last is ’s avonds voorbij maar aan de randen van de wijk spelen andere factoren.

   Beantwoorden
 12. Ton Verbeek zegt:

  @Bert. Uit de video van de raadsvergadering van 5 okt. 2017 heb ik de moties over parkeren gekopieerd. Zie http://verbk.nl/c_parkeer.html.
  Een grote meerderheid van de gemeenteraad steunt het parkeerbeleid van de wethouder. Het is daardoor zeer onwaarschijnlijk dat er binnenkort iets zal veranderen.
  WdZ en Boetz zijn overloopgebied van de Fred. Het aantal parkeerplaatsen zal afnemen, wanneer in de zijstraten enkelzijdig parkeren wordt ingevoerd. En vergeet niet dat de parkeerplaatsen bij laadpalen vaak onbezet zijn. Deze plaatsen kunnen we niet allemaal meetellen als parkeerplaats voor bewoners.
  Volgens mij hebben bewoners belang bij het aanleggen van nieuwe parkeerplaatsen en het weren van parkeerders van buiten de buurt. Komend jaar moeten we dat onder de aandacht brengen van het Wijkoverleg. Er komt een namelijk een evaluatie.

  Beantwoorden
  • Eindredacteur zegt:

   In aanvulling hierop: het Wijkoverleg heeft er bij de gemeente op aangedrongen zeer nauw en tijdig te worden betrokken bij de evaluatie. Juist om ervaringen in de wijk op een goede wijze onder de aandacht te kunnen brengen bij de gemeente. De eveluatie is wat het Wijkoverleg betreft geen “rituele dans”, maar een serieus moment om te bezien of en in hoeverre de actuele regeling effectief is.

   Beantwoorden
 13. Ton Verbeek zegt:

  Het scannen van kentekens levert vast informatie op voor parkeerbeleid.
  Je kan verwachten dat de gemeente bij evaluatie cijfers zal aandragen.
  Parkeren raakt bijna iedere bewoner. Al eens gedacht aan een dedicated website over parkeren?
  Dat biedt o.m. de mogelijkheid om bewoners via een simpele enquete om hun standpunt te vragen.

  Beantwoorden
 14. Bert zegt:

  Na een week betaald parkeren is het echt te merken in onze straat: (van Aerssenstraat tussen de Statenlaan en de van Boetzelaerlaan). Ook ’s avonds is er nog ruimte. Wat een verademing!

  Beantwoorden
 15. Margaret zegt:

  Hier op de Willem de Zwijgerlaan (van Boetzelaerleen-Kranenburgweg) was het de eerste 3 of 4 avonden ook te merken dat er ‘s-avonds veel meer ruimte op straat was; echter de laatste paar avonden was het weer zoals voorheen, haast geen parkeerplek te vinden. Misschien hadden veel mensen hun vergunningen niet op tijd aangevraagd, en zijn tijdelijk ergens anders gaan staan? Er staat sinds vrijdag een gele wagen van Rijkswaterstaat tegenover mijn huis!

  Beantwoorden
 16. Constantijn Lonis zegt:

  Nu even terugkijkend!!vandaag11dec.2017. Van Aerssenstraat tussen maurits en oldenbarnevenldtlaan. Er is dus geen enkele waarneembare verandering..Net voldoende parkeerplaatsen en alle tweede auto’s zijn er ook nog. Die kan iedereen makkelijk betalen en hoe het met cd en gn auto’s zit weet ik niet!Alleen rest het gepruts met de telefoonapp aanmelden afmelden. We zijn dus een verlengstuk van de controledienst geworden. geworden .Ik ben al 20 uur van mijn bezoekerstijd kwijt in nog geen 2 weken. Uitgerekend is dit binnen 20 weken op. ehhh…minder dan een half jaar en de feestdagen moeten nog komen.Overigens is er geen parkeermeter hier te zien en ook nergens een verwijzing!!raden maar..Het lijkt mij goed eens een enquete te doen via deze statenkoerier.Delen van de wijk zijn zeer verschillend.en moeilijk vergelijkbaar nuancering is dus zeker belangrijk..Overlast van evenementen komt hier weinig voor en natuurlijk moeten de evenementen bezoekers ook hun auto kwijt.Dat wil zeggen meer parkeergarages bij zee.tot op heden zijn daar alleen plaatsen weggehaald.

  Beantwoorden
  • Ton Verbeek zegt:

   @Constantijn. Er zijn diverse meningen en daarom vind ik het een enquete een goed idee. Eerder deed ik de suggestie gedaan voor een poll via internet, maar de papieren weg is ook goed. De reacties hier geven overigens ook een aardig beeld.
   Wat de bezoekerstijden betreft. 223 uur is aan de krappe kant, maar wellicht is het mogelijk om via samenwerking de openstaande uren met elkaar te delen. Bijvoorbeeld via de Whatsapp groep.
   .

   Beantwoorden
 17. André Westerhuis zegt:

  Wat betreft het onderzoek naar het draagvlak voor deze beleidsmaatregelen, zal Groep De Mos het wel bij het rechte eind hebben, zoals vandaag in de Scheveningse Courant staat: niet onderzocht. Ja, onze ex voorzitter Wijkoverleg én notoire voorstander van betaald parkeren, Koen Baart, heeft, naar eigen zeggen, een paar mensen op straat aangesproken en die waren allemaal vóór het invoeren van betaald parkeren.

  Dan over de regeling zelf. In de AvdG-straat (aan één kant), WdZlaan en FHlaan gold betaald parkeren van ma t/m za van 09:00h tot 18:00h m.u.v. de do-avond (dan tot 21:00h). Dat is nu dus alle dagen van 13:00h tot 24:00h geworden, net als voor alle bewoners in de wijk. Na bestudering van de regeling op internet (een toelichting kon er blijkbaar niet af in alle brieven van de gemeente over de ontvangst van de aanvragen en de toekenning van de aanvragen) blijkt nu, dat je als bewoner van het Statenkwartier in deze drie straten alle dagen ondanks je vergunning NIET mag parkeren tussen 13:00h en 18:00h. Ik neem aan dat je bezoekers dat dan ook niet mogen ook al heb je een bezoekersvergunning. Ondanks je vergunningen moet je in die drie straten dus alsnog betaald (laten) parkeren tussen 13:00h en 18:00h. Er zal wel over nagedacht zijn, hoop je dan. Nét zo goed als over dat draagvlakonderzoek.

  Beantwoorden
  • Eindredacteur zegt:

   Het parkeren overdag in de winkelstraten Frederik Hendriklaan en Aert van der Goesstraat op basis van een vergunning is door de gemeente verboden omdat anders deze (schaarse) parkeerplaatsen niet kunnen worden gebruikt door het winkelend publiek. Het is derhalve gedaan om de omzet van winkeliers niet onnodig te schaden.

   Beantwoorden
 18. Petra zegt:

  Hierboven is al veel gezegd over de situatie in de WdZ tussen van Boetzelaer en Kranenburgerweg. Kennelijk wandelt het bestuur nooit ‘s-avonds door dit stuk van de wijk. Anders was al eerder opgevallen wat voor zooitje mbt parkeren dat dan is. As je de pech hebt wat later thuis de komen, dan was het tot 30 nov onmogelijk om een plekje te vinden. Niet door buurtbewoners maar vooral door allerlei mensen die andere betaald-parkeren plekken proberen te verwijden: campers, bedrijfswagens en busjes. Ik heb het enkele weken bijgehouden en het aantal alleen op het middenstuk bedroeg tussen de 12 en de 18 per avond. Interessant is te zien dat sommigen hun fiets achter in hun bus hebben, deze bus voor onze deur stallen en vrolijk verder richting hun huis fietsen. Vroeger was dit niet het geval. Pas sinds het betaald parkeren in Duindorp en omgeving is ingevoerd, is het zo druk geworden hier in de avonden.
  In de eerste week na 30 november was het ‘s-avonds weer als vanouds: voldoende ruimte om te parkeren en veel buurtbewoners die weer gewoon langs de rand van het middenstuk parkeerden. Helaas is het de afgelopen dagen weer steeds drukker geworden en staat alles weer schots en scheef door elkaar. We zien ook weer meer bedrijfswagens staan, helaas. Kennelijk wordt er niet meer gecontroleerd?! Maar dit biedt het bestuur wel de kans om eens te komen kijken wat voor zooitje het hier inde avond is!
  Kortom: ik daag het bestuur van de wijk uit om een verder te kijken dan hun eigen kleine stukje in de wijk en de onzinnige brief die men heeft geschreven in te trekken.Want dat deze geen breed draagvlak kent moge duidelijk zijn uit alle voorgaande reacties!

  Beantwoorden
 19. John van Lissa zegt:

  In het antwoord van wethouder De Bruin van medio december op uw brief over het parkeervergunningenbeleid voor onze wijk wordt een m.i. zeer onbevredigend antwoord gegeven op het verzoek van het wijkbestuur of het aantal bezoekersuren op jaarbasis niet omhoog kan naar 280. Het antwoordt luidt: “Het aantal bezoekersuren is gebaseerd op het aantal uren parkeerbelasting.”

  Ik vraag mij ten eerste af of de berekeningsmethode waaraan de wethouder refereert (is die overigens exact bekend) wel voldoende rekening houdt met alle relevante situaties. Het lijkt allemaal erg exact en ononderhandelbaar, maar in de praktijk blijken vaak allerlei aannames voor dergelijke een rekenmethode uiterst subjectief en soms vervangbaar door betere. De straten in mijn buurt (Vivienstraat en paralelle straten) zijn nu overdag behoorlijk leeg en dat kan ook weer niet de bedoeling zijn! Had de Bruin’s ogenschijnlijk onaantastbare formule dat ook voorspeld?

  Ten tweede zou ik willen opmerken dat het wel wat bescheiden is geweest dat het wijkbestuur heeft ingezet op een verhoging naar 280 uur voor de bezoekersvergunning. Dat zet niet enorm veel zoden aan de dijk. Ik vind de 233 uur die het uiteindelijk is geworden absurd laag. In de stad Groningen (notoir auto-onvriendelijk) krijg je in het centrum PER WEEK 24 uur op je bezoekersvergunning. Dat aantal uren is op jaarbasis maar liefst ruim 5 keer hoger dan in onze wijk!! De uren die in Groningen niet worden gebruikt vervallen aan het eind van de week gewoon. Dit betekent ten eerste een veel grotere flexibiliteit en ten tweede een veel betere spreiding door het jaar. Omdat die 24 uur per week vaak maar zeer ten dele worden gebruikt, ligt het werkelijke gebruikte aantal uren over het hele jaar in Groningen per bezoekersvergunning uiteraard veel en veel lager dan dit maximum (52 weken x 24 uur = 1248 uur). Kortom, ik vraag mij af of het wijkbestuur op dit punt niet aanzienlijk hoger had moeten inzetten en daar ook goede argumenten voor had kunnen vinden.

  Beantwoorden
  • Eindredacteur zegt:

   De inzet van het wijkbestuur op 280 uur is ingegeven door het hogere aantal uren dat in sommige andere delen van de stad wordt gehanteerd. Daar nog bovenuit gaan is onhaalbaar.
   Het gemeentebestuur heeft hierop geantwoord dat het hogere aantal uren van 280 alleen in het centrum zou zijn en dat het aantal uren in Statenkwartier is afgestemd op dat van de direct omliggende wijken.
   Overigens is 24 uur per week zoals in Groningen ook bepaald niet aantrekkelijk. Als je bijvoorbeeld mensen te logeren hebt die met een eigen auto komen is een verblijf van meer dan twee dagen al een probleem met een dergelijke limiet per week.

   Beantwoorden
 20. Marijke Kempeneers zegt:

  Naar aanleiding van opmerking Eindredacteur d.d. 15 januari j.l. het volgende .De opmerking van de gemeente dat het aantal uren in het Statenkwartier/ Geuzenwijk is afgestemd op de direct omliggende wijken is in zoverre onjuist dat de venstertijd voor Duindorp, Duinoord, Haven en Bomenkwartier ingaat om 18.00 uur, terwijl dit voor onze wijken 13.00 uur is. Dit is per dag 5 uur. verschil. Tel uit je winst! De gemeente moet geen sprookjes vertellen.
  Ik pleit sterk voor een venstertijd van 18.00 / 24.00 uur voor specifieke woonwijken, waaronder ik de Kranenburgweg, waar ik woon, reken. Overdag kun je hier een kanon afschieten.Als wethouder De Bruin dit niet gelooft, nodig ik hem gaarne uit voor een kop koffie,. Ik woon op nr. 32

  Beantwoorden
  • Eindredacteur zegt:

   Zonder een lans te willen breken voor het standpunt van de gemeente: Den Haag heeft de parkeertijd in Staten- en Geuzenkwartier primair afgestemd op die langs de kust in dit gedeelte van Scheveningen. Uitzondering daarop is het gebied direct rondom de haven waar betaald parkeren niet om 13.00 uur maar om 18.00 uur begint. Eerder hebben wij naar de gemeente al aangegeven dat de parkeerdruk van de kust met name overdag voelbaar zal zijn en dan nog alleen op aantrekkelijke kustdagen qua weer.

   Beantwoorden
 21. JP van Voorst zegt:

  Goede morgen

  Ik heb een vraagje weet iemand waar de betaal apparaten en borden voor betaald parkeren staan op de Statenlaan??
  En een nummer voor mobiel betalen?

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.