Regels voor bouwkundig splitsen nader verklaard: ken uw rechten!

Bouwkundig splitsen is een continu aandachtspunt binnen de Wijkorganisatie. Het risico dat grote woningen worden opgesplitst is nadelig voor onze wijk: meer parkeerdruk, extra overlast vanwege de dichte bewoning en steeds meer dat grote gezinnen niet meer woonachtig kunnen zijn in ons Statenkwartier. Het initiatief om hiertegen in verzet te gaan ligt primair bij de belanghebbenden: de direct omwonenden.

Daarom hieronder het standpunt zoals verwoord door de gemeente Den Haag. Bewoners en andere belanghebbenden weten aldus dat ze een bezwaar kunnen aantekenen tegen het afgeven van een woningvormingsvergunnning en hoe daarbij te handelen. Kortom: lezen! Daarbij melden wij dat het goed is om te vermelden dat bezwaarmakers kunnen terugvallen op gemeentelijk beleid en daarmee kunnen voorkomen dat een woningvormingsvergunning wordt verleend, terwijl de gemeente al wel een omgevingsvergunning heeft verleend. Dat lijkt tegenstrijdig, daarom des te meer reden onderstaand artikel goed te lkezen en te bewaren

Regels voor bouwkundig splitsen (woningvorming) in Statenkwartier:

  1. Woningvormingsvergunning is vereist: Volgens de Huisvestingsverordening Den Haag 2019 is woningvorming in Statenkwartier niet toegestaan. Met andere woorden: een woningvormingsvergunningsaanvraag zal worden geweigerd.
  2. Omgevingsvergunning voor bouwen of verbouwen is vereist: Hiermee worden de plannen o.a. getoetst aan het bestemmingsplan en het bouwbesluit.

Een verbod op bouwkundig splitsen is nog niet in alle bestemmingsplannen opgenomen (bestemmingsplannen worden eens in de 10 jaar vernieuwd). Volgens het bestemmingsplan van Statenkwartier is bouwkundig splitsen verboden, tenzij men aan de volgende voorwaarden voldoet:

  1. de zelfstandige woningen die als gevolg van splitsing ontstaan, elk tenminste een volledige bouwlaag beslaan en de oppervlakte van de woning minimaal 40 m2 woonoppervlakte bedraagt;
  2. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het woon- en leefmilieu en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
  3. de parkeerdruk niet hoger is dan 90% ofwel de parkeerbehoefte volledig op eigen terrein wordt opgelost.

Het kan dus zijn dat een omgevingsvergunning voor bouwkundig splitsen in de wijk Statenkwartier wel moet worden verleend, terwijl de woningvormingsvergunning zal worden geweigerd. In het proces van de aanvraag voor een omgevingsvergunning zal bij de aanvrager worden aangegeven dat bouwkundig splitsen (woningvorming) volgens de Huisvestingsverordening niet is toegestaan in Statenkwartier en dat eventueel nieuw gevormde woningen daardoor niet in gebruik genomen mogen worden. Aanvrager wordt dan in de gelegenheid gesteld de aanvraag voor de omgevingsvergunning in te trekken.

Hoe kan men in verweer komen:

  1. Men kan het van tevoren bij de buren aangeven als men het niet eens is met hun bouwplannen.
  2. Men kan bij de gemeente zienswijzen (bij ter inzage legging van een vergunningsaanvraag) of bezwaar (binnen 6 weken na verlening van een vergunning) indienen tegen een omgevings- of woningvormingsvergunning.

De gemeente weegt de zienswijzen dan mee in het besluit of moet de vergunning heroverwegen.

Een bezwaarschrift leidt niet automatisch tot uitstel van de gevolgen van een besluit. Men kan daarom naast het indienen van bezwaar ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank.Voor het geval men het niet eens is met het besluit van de gemeente dan kan men beroep instellen bij de rechtbank.

Nota bene: Degene die de vergunningaanvraag heeft gedaan, kan ook in beroep gaan bij de rechtbank indien de aanvraag wordt afgewezen.

Link naar website gemeente Den Haag

Voor de volledigheid de link toe die leidt naar het onderwerp bouwkundig splitsen op de website van de gemeente Den Haag https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/wonen-en-bouwen/woning-bouwkundig-splitsen.htm

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.