Beste wijkbewoner,

Allereerst: een hartelijk welkom. De nieuwsbrief is al een poosje in het ongerede geraakt, maar we hebben de schouders eronder gezet om onze digitale ‘bode’ nieuw leven in te blazen. Het is de bedoeling dat we iedere maand wat van ons laten horen.

Daar is ook reden toe. Want er gebeurt nogal wat in de wereld, in het land, in onze stad. Het Cornonavirus heeft diep ingegrepen in ons leven, en doet dat – ondanks de versoepeling in de maatregelen – eigenlijk nog steeds. Het heeft ons meer dan ooit doen beseffen dat we kwetsbaar zijn en dat we elkaar nodig hebben; we kijken wat meer om ons heen, helpen hier en daar een handje, en spreken elkaar wat vaker aan – al is het maar met een korte groet op straat. En dat is goed.

Veel mensen zijn tijdens de lockdown de deur uitgegaan om een frisse neus te halen, voor een wandelingetje door de buurt. De rust was van een bijna verpletterende schoonheid. Wat ook opviel: de kwaliteit van de lucht die we inademen; nog nooit voelde dat in eigen stad zo goed, nooit eerder hebben de huidige generaties zulke helblauwe luchten gezien. Ondanks de beperkingen trekt het leven zich nu weer in gang – en dat is hartstikke goed en noodzakelijk. Maar het besef dat het anders kan, en misschien wel moet, is niet weg.

Met de nieuwsbrief willen we jullie in eerste instantie melden wat de ontwikkelingen zijn in de wijk, welke plannen de gemeente heeft, wat de initiatieven uit de wijk zijn, en wat het bestuur van het Wijkoverleg heeft gedaan om de belangen van de wijk te behartigen. Maar we zoeken nadrukkelijk ook het contact met jullie, de bewoners, om ideeën uit de buurt te stimuleren en faciliteren.

Want dat gaat niet vanzelf. Van oudsher is het Statenkwartier een actieve wijk waar het nodige gebeurt, op het gebied van kunst en ciltuur, groen en duurzaamheid, straatfeesten, met het best lopende buurthuis ook waar mensen uit de hele stad naartoe komen. Maar door de Coronacrisis loopt het nu allemaal anders. De cultuursector zucht en steunt, een groep winkeliers heeft het zwaar, en kappers en horeca zien weer iets van licht in de tunnel.

Het is juist nu van belang om creatief te zijn en dingen te bedenken om het leven in de wijk – op een veilige manier – weer wat extra glans te geven. Veel is niet doorgegaan, dus er liggen nog allerlei subsidies in de la, en we merken dat de ambtenbaren van het stadsdeelkantoor graag meedenken. Dus kom maar op met die ideeën, en neem contact op met het wijkoverleg: info@statenkwartier.net.

Website voor de wijk vernieuwd

De website van het Statenkoerier heeft een nieuw uiterlijk gekregen. De oude opzet was achterhaald, weinig toegankelijk, vooral ook door de trage snelheid. Daar hebben we verandering in gebracht. Met een overzichtelijke homepagina hopen we dat de bezoeker snel de informatie vindt waarnaar gezocht wordt. De wisselende foto’s geven een mooi beeld van het Statenkwartier. Als er nu ergens op geklikt wordt, verschijnt de informatie meteen. Op de website is een overzicht te vinden van het nieuws, en zijn er directe links naar onze eigen marktplaats, de duurzame initiatieven, de facebookpagina van de wijk. We zijn de komende tijd nog volop bezig om de inhoud van de website te updaten. Als iemand ideeën heeft of hulp wil aanbieden, dan horen we dat graag.

Statenkoerier houdt op te bestaan

Het besluit is al enige tijd geleden genomen, maar voor de zekerheid toch nog het bericht: de Statenkoerier is niet meer. Nadat de redactie, de opmaker en de acquisiteur van advertenties er een punt achter hebben gezet, heeft het bestuur van het wijkoverleg onderzocht of er nog een doorstart mogelijk was van ons geliefde blad. Het antwoord is helaas negatief. Het blad was duur en het kostte veel moeite om genoeg geld binnen te halen met advertenties. De financiële vooruitzichten zijn slecht: de subsidies voor papier worden in de toekomst minder, omdat de gemeente liever inzet op digitaal.

Daar komt nog bij dat veertig procent van onze wijk wordt bewoond door expats, die de Nederlandse taal meestal niet beheersen; daar wordt de Koerier ongelezen in de papierbak gegooid. Doodzonde, vooral als je bedenkt hoeveel kosten en moeite in de Statenkoerier worden gestoken. Het bestuur bedankt Abe van der Werff, Menno de Groot en Jan Bron Dik nogmaals voor hun enorme inzet en vasthoudendheid om de Statenkoerier tegen alle weerstand in toch weer gepubliceerd te krijgen.

Voor de mooie verhalen uit de wijk proberen we te mikken op een mooie ‘glossy’ die aan het einde van het jaar uitkomt. Als iemand nog ideeën heeft of wil meewerken aan website of glossy, dan horen we dat graag.

Aanrader: koop nu zonnepanelen via Buurtenergie Statenkwartier

Twijfelt u of u zonnepanelen op uw dak wilt leggen, maar ziet u door de bomen het bos niet meer? Dan is dit toch wel hét moment om de knoop door te hakken. Buurtenergie Statenkwartier (BES) heeft namelijk een speciale inkoopactie geregeld voor bewoners in de wijk. De deskundige vrijwilligers van BES  nemen veel zorgen voor u weg. Zij hebben betrouwbare panelen uitgezocht met een hoog rendement. Het Haagse bedrijf Solar Engineers zet de zonnepanelen voor u op het dak en sluit de installatie aan op het stroomnet. Door grootschalig in te kopen, blijven de onkosten relatief laag. Het Wijkoverleg beveelt u de aanschaf van harte aan. Het is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee. De investering bedraagt een paar duizend euro, maar met tien zonnepanelen bespaart u zo’n 750 euro per jaar; de vuistregel is dat u na zes jaar de investering eruit heeft. De BES is zeer ervaren als het gaat om zonnestroom. Mede dankzij de BES is het Statenkwartier een van de wijken met de hoogste dichtheid aan zonnepanelen. Meer informatie kunt u opvragen bij BES, http://www.buurtenergiestatenkwartier.nl

Het Couvéehuis ligt onder vuur

Het voortbestaan van ons mooie buurthuis is onzeker geworden. De gemeente Den Haag koerst al enige tijd op nieuwe bezuinigingen in de welzijnnssector. Het stadsdeel Scheveningen moet 3,5 ton per jaar inleveren. Alle pijlen zijn gericht op het ‘dure’ Couvéehuis, waarschijnlijk vanuit de gedachte dat er genoeg geld in het Statenkwartier zit om de problemen zelf op te lossen. Dat kan natuurlijk niet! Het Wijkoverleg heeft de barricades opgezocht om het tij te keren. En daar is ook alle reden toe. Het Couvéehuis heeft het hoogste aantal bezoekers van Zuid-Holland! Uit de hele stad komen mensen naar activiteiten in ons buurthuis. Daar komt bij: het buurthuis is ook voor onze eigen wijk van groot belang. Het biedt onder meer een warme plek voor ouderen die eenzaam zijn. Marjolein de Jong heeft namens het Wijkoverleg contact met wethouder Balster (PvdA) en voert samen met David van der Wal overleg met ambtenaren. De Jong: “Met Welzijn Scheveningen maken we plannen om het Couvéehuis open te houden. We laten ons niet afserveren en blijven hoop houden op een goede afloop.” Wordt vervolgd.

Bewoners Van Slingelandtstraat richten hun straat anders in

Er is ook goed nieuws. Bewoners in de Van Slingelandtstraat hebben het initiatief genomen om hun straat op te knappen. Zij hebben de gemeente gevraagd om iets te doen aan de drempels en de slechte bestrating, om de boomspiegels te verbeteren en fietsnietjes aan te leggen. Het stadsdeel Scheveningen, verantwoordelijk voor het onderhoud van de straat, heeft toegezegd een belangrijk deel van het plan te realiseren.

Ook hebben de bewoners de wens om in het gedeelte tussen Willem de Zwijger en Anthonie Duijck de rijrichting van het eenrichtingverkeer om te draaien. De bewoners ervaren veel overlast en onveiligheid door winkelend publiek dat in de smalle woonstraat op zoek is naar een (goedkoper?) parkeerplekje. Binnenkort voeren de initiatiefnemers een peiling uit onder bewoners van de omliggende straten, op zoek naar een breed draagvlak voor het omkeren van de rijrichting.

Gulden Klinker voor Groen Commissie

De daadkracht van onze ‘groene brigade’ is beloond. De gemeente Den Haag heeft woensdag 29 mei de Gulden Klinker geschonken aan de vrijwilligers van de Groen Commissie Statenkwartier, vanwege hun niet aflatende strijd om de wijk te vergroenen. De Klinker werd uitgereikt door stadsdeeldirecteur Mendy van Veen. Dat gebeurde op de meeste logische plek, want dankzij de Groen Commissie is de grote stenen vlakte op Prins Mauritsplein sterk vergroend. Daar komt bij dat de vrijwilligers uit de buurt het groen onderhouden. Ondanks de Coronamaatregelen waren veel belangstellenden op het bescheiden feestje afgekomen. De Groen Commissie kreeg naast de tegel ook nog eens een cheque van 1000 euro.

   

Statenlaan in actie tegen verkeershufters

Ook de Statenlaan is in actie gekomen. De bewoners zijn de overlast zat die zij dagelijks in de avonduren en de nacht ervaren door luidruchtig optrekkende motoren, te snelle auto’s (vaak met te korte uitlaten), maar ook zwaar vrachtverkeer met koelunits. Zij hebben een enquête uitgevoerd, die binnen enkele weken door ruim 160 mensen werd ingevuld en voorzien van nog meer voorbeelden en steunbetuigingen (link naar de enquête).  Inmiddels staat men in contact met de gemeente, vindt er op korte termijn een gesprek op locatie plaats en heeft men ook de verantwoordelijke wethouders en de politie om een gesprek – en vooral om actie – gevraagd. Het steekt de wijkbewoners dat er nauwelijks handhaving plaatsvindt, waardoor er vrijwel geen pakkans is voor hufterig en onveilig verkeersgedrag.

korte videoimpressie hufterig verkeer 23 april Statenlaan (tijdens coronacrisis)

Duizend plantjes voor vlinder en bij

In een klap de biodiversiteit in de wijk verbeteren door gratis bijvriendelijke planten uit te delen. Enige voorwaarde: plant het groen in de openbare ruimte onder boomspiegels of langs de gevel. Met dit idee won Ester Kruk afgelopen winter de meeste stemmen en daarmee een subsidiebedrag van de gemeente Den Haag. Op 6 juni was het al zover. In het parkje aan het Frederik Hendrikplein konden bewoners uit de wijk planten halen om hun minituintje te maken. Ook was er een gratis kop koffie. De actie was geslaagd. Meer dan duizend plantjes zijn ergens in de wijk beland. De mensen die achter het net visten, konden later nog naar de gemeentelijke stadskwekerij om vlindervriendelijke plantjes op te halen.

     

Strijd tegen sloop torentje

De stichting Bescherming Architectuur Statenkwartier (BAS) heeft mede namens een groot aantal bezorgde wijkbewoners en met steun van het Wijkbestuur formeel bezwaar aangetekend tegen de verleende omgevingsvergunning voor de verbouwing van een tweetal panden met karakteristieke dakopbouwen, te weten Frederik Hendrikplein 30 en 34. De plannen van de betreffende projectontwikkelaar om de panden te voorzien van een “eigentijdse” dakopbouw hebben veel verzet opgeroepen bij wijkbewoners, ook al omdat er een karakteristiek torentje gesloopt moet worden. De gemeente laat hiermee opnieuw een kans laat liggen om het beschermd stadsgezicht van onze wijk daadwerkelijk te beschermen tegen ingrepen als “moderne” dakopbouwen of extra bouwhoogte, die boven de grens uitgaat van wat het Bestemmingsplan toestaat.

Jongeren zorgen voor overlast op pleinen

De bewoners van het Frederik Hendrikplein hebben de laatste weken veel hinder van jongeren die in de late avonduren op het plein rondhangeren. Er wordt harde muziek afgespeeld en er is sprake van alcohol- en drugsgebruik. Het gaat soms om wel honderd jongeren. Ook op het Prins Mauritsplein hangen jongeren rond. De bewoners hebben zich georganiseerd in een groepsapp en hebben een brief geschreven naar het College van Burgemeester en Wethouders. Zij voelen zich in de steek gelaten en vinden dat er veel meer gehandhaafd moet worden. Het Wijkoverleg steunt de bewoners. Achter de schermen wordt hard gewerkt om het probleem aan te pakken. Er is contact met de wijkagenten en met jeugdzorg van Welzijn Scheveningen. Jongerenwerkers zijn dit weekeinde het gesprek aangegaan met de jongeren. Het is belangrijk dat bewoners bij overlast zoveel mogelijk de politie blijven bellen.