Dakopbouwen

Bij de bewoners van het Statenkwartier is een groeiende behoefte aan woningvergroting. De gemeente heeft daarom een Kadernota Dakopbouw opgesteld. Bouwaanvragen worden hieraan getoetst (RIS 135559).

Bouwaanvragen voor dakkapellen liggen vaak heel gevoelig in de buurt en kunnen tot felle discussies en bezwarenprocedures leiden. Gebleken is dat de Kadernota niet voldoet. In november 2010 is besloten deze te vervangen door een andere regeling.

Deze regeling “is gebaseerd op een zorgvuldige stedenbouwkundige afweging, waarbij het straatprofiel en de effecten van de dakopbouw op de bezonning van de omliggende bebouwing bepalende factoren zijn.”

“De regeling schrijft geen contouren voor en biedt derhalve de architect maximale ontwerpvrijheid, die evenwel haar begrenzing krijgt in de van toepassing zijnde bouwregels (toegelaten inhoud en hoogte) en in het advies van de welstandscommissie.” (RIS 177300 en 177308).

Het Statenkwartier is beschermd stadsgezicht. Het bouwen van dakkapellen is zo goed als onmogelijk omdat het juist gaat om het totaaleffect en niet om de individuele panden.
In de rijksregelgeving met betrekking tot vergunningvrij bouwen is nadrukkelijk een uitzondering gemaakt voor dakkapellen in beschermde stads- en dorpsgezichten (zie  https://www.energieportal.nl/onderwerpen/vrom en http://www.omgevingsloket.nl/ ).